8- اماله كردن


احکام روزه از رساله امام خميني (ره)


1645 اماله كردن با چيز روان اگرچه از روى ناچارى و براى معالجه باشد، روزه را باطل مى كند، ولى استعمال شيافهايى كه براى معالجه است اشكال ندارد، و احتياط واجب آن است كه از استعمال شيافهايى كه براى كيف كردن است، مثل شياف ترياك يا براى تغذيه از اين مجرا است، خوددارى نمايند.

احکام روزه از رساله آيه الله بهجت


مساءله 264 :

اماله كردن با چيز مايع اگر چه از روى ناچارى و براى معالجه بنابر اظهر روزه را باطل مى كند

احكام روزه از رساله آيه الله فاضل لنکراني


مسأله 1717 ـ اماله كردن با چيزهاى روان اگر چه از روى ناچارى و براى معالجه باشد روزه را باطل مى كند، ولى استعمال شيافهاى غير روان كه براى معالجه است اشكال ندارد، و احتياط مستحب است كه از استعمال آنها نيز خوددارى كند و احتياط واجب آن است كه از چيزى كه جامد و مايع بودن آن مشكوك است اجتناب كند.احکام روزه از رساله آيه الله مکارم شيرازي
مسأله 1388ـ تنقيه (اماله كردن) با مايعات روزه را باطل مى كند هر چند براى معالجه بيمارى و از روى ناچارى باشد، ولى استعمال شيافها براى معالجه اشكال ندارد و احتياط واجب آن است كه از استعمال شيافهايى كه براى تغذيه است خوددارى شود.

احكام روزه از رساله آيه الله تبريزي


مساله 1654 - اماله كردن با چيز روان اگرچه از روى ناچارى و براى معالجه باشد, روزه را باطل مى كند.

احكام روزه از رساله آيه الله سيستاني


1654 - اماله كردن با چيز روان اگر چه از روى ناچارى و براى معالجه باشد روزه را باطل مى كند.