آنچه براى روزه دار مكروه است


احکام روزه از رساله امام خميني (ره)


1657 چند چيز براى روزه دار مكروه است و از آن جمله است: دوا ريختن به چشم و سرمه كشيدن در صورتى كه مزه يا بوى آن به حلق برسد، انجام دادن هر كارى كه مانند خون گرفتن و حمام رفتن باعث ضعف مى شود، انفيه كشيدن اگر نداند كه به حلق مى رسد و اگر بداند به حلق مى رسد جايز نيست، بو كردن گياههاى معطر، نشستن زن در آب، استعمال شياف، تر كردن لباسى كه در بدن است، كشيدن دندان و هر كارى كه به واسطه آن از دهان خون بيايد، مسواك كردن به چوب تر، و نيز مكروه است انسان بدون قصد بيرون آمدن منى زن خود را ببوسد يا كارى كند كه شهوت خود را به حركت آورد، و اگر به قصد بيرون آمدن منى باشد، در صورتى كه منى بيرون آيد، روزه او باطل است.احكام روزه از رساله آيه الله فاضل لنکراني


مسأله 1729 ـ چند چيز براى روزه دار مكروه است، و از آن جمله است: دوا ريختن به چشم، و سرمه كشيدن در صورتى كه مزّه يا بوى آن بحلق برسد، انجام دادن هر كارى كه مانند خون گرفتن و حمام رفتن باعث ضعف مى شود، أنفيه كشيدن اگر نداند كه بحلق مى رسد و اگر بداند بحلق مى رسد جايز نيست، بو كردن گياههاى معطّر، نشستن زن در آب، استعمال شياف، تر كردن لباس كه در بدن است، كشيدن دندان و هر كارى كه بواسطه آن از دهان خون بيايد، مسواك كردن به وسيله چوب تر، و نيز مكروه است انسان بدون قصد بيرون آمدن منى، زن خود را ببوسد يا كارى كند كه[278]

شهوت خود را به حركت آورد، و عادتش هم اين نباشد كه با اين قبيل كارها از او منى بيرون بيايد و اگر بقصد بيرون آمدن منى باشد، در صورتى كه منى بيرون آيد روزه او باطل مى شود.

احکام روزه از رساله آيه الله مکارم شيرازي
مسأله 1398ـ چند كار براى روزه دار مكروه است از جمله:1ـ ريختن دوا در چشم2ـ سرمه كشيدن در صورتى كه مزه يا بوى آن به حلق برسد.3ـ انجام كارهايى كه باعث ضعف مى شود، مانند خون گرفتن و حمّام رفتن.4ـ انفيه كشيدن اگر نداند به حلق مى رسد، ولى اگر بداند به حلق مى رسد جايز نيست.5ـ بو كردن گياههاى معطّر6ـ نشستن زن در آب، بنابر احتياط7ـ استعمال شياف بنابر احتياط8ـ تر كردن لباس بر بدن9ـ كشيدن دندان و هر كارى كه سبب خون آمدن از دهان و موجب ضعف شود.10ـ مسواك كردن با چوب تازه11ـ بوسيدن همسر بدون قصد بيرون آمدن منى و هر كارى كه شهوت را به حركت در آورد، امّا اگر به قصد بيرون آمدن منى باشد روزه او باطل مى شود.

احكام روزه از رساله آيه الله تبريزي


1666 - چند چيز براى روزه دار مكروه است و از آن جمله است : 1 دوا ريختن به چشم و سرمه كشيدن , در صورتى كه مزه يا بوى آن به حلق برسد.

2 انجام دادن هر كارى مانند خون گرفتن و حمام رفتن كه باعث ضعف مى شود.

3 انفيه كشيدن , اگر نداند كه به حلق مى رسد و اگر بداند به حلق مى رسد جايز نيست .

4 بو كردن گياههاى معطر.

5 نشستن زن در آب .

6 استعمال شاف .

7 تر كردن لباسى كه در بدن است 8 كشيدن دندان و هر كارى كه به واسطه آن از دهان خون بيايد.

9 مسواك كردن با چوب تر.

10 بـى جـهت آب يا چيزى روان در دهان كردن , و نيز مكروه است انسان بدون قصد بيرون آمدن منى زن خود را ببوسد , يا كارى كند كه شهوت خود را به حركت آورد.

و اگر به قصد بيرون آمدن منى باشد و منى بيرون نيايد روزه بنابر احتياط لازم باطل مى شود.احكام روزه از رساله آيه الله سيستاني
1666 - چند چيز براى روزه دار مكروه است و از آن جمله است : ( 1 ) دوا ريختن به چشم و سرمه كشيدن , در صورتى كه مزه يا بوى آن به حلق برسد.

( 2 ) انجام دادن هر كارى مانند خون گرفتن و حمام رفتن كه باعث ضعف مى شود.

( 3 ) انفيه كشيدن , اگر نداند كه به حلق مى رسد, و اگر بداند به حلق مى رسد جايز نيست .

( 4 ) بو كردن گياههاى معطر.

( 5 ) نشستن زن در آب .

( 6 ) استعمال شياف .

( 7 ) تر كردن لباسى كه در بدن است .

( 8 ) كشيدن دندان و هر كارى كه بواسطه آن از دهان خون بيايد.

( 9 ) مسواك كردن با چوب تر.

( 10 ) بى جهت آب يا چيزى در دهان كردن .

و نـيـز مكروه است انسان بدون قصد بيرون آمدن منى , زن خود را ببوسد يا كارى كند كه شهوت خود را به حركت آورد, و اگر به قصد بيرون آمدن منى باشد روزه او باطل مى شود.