چيزهايى كه روزه را باطل مى كند


احکام روزه از رساله امام خميني (ره)
1572 نه چيز روزه را باطل مى كند: اول: خوردن و آشاميدن. دوم: جماع. سوم:استمنا، و استمنا آن است كه انسان با خود كارى كند كه منى از او بيرون آيد.چهارم: دروغ بستن به خدا و پيغمبر و جانشينان پيغمبر عليهم السلام. پنجم:رساندن غبار غليظ به حلق. ششم: فرو بردن تمام سر در آب. هفتم: باقى ماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح. هشتم: اماله كردن با چيزهاى روان.نهم: قى كردن. و احكام اينها در مسايل آينده گفته مى شود.

احکام روزه از رساله آيه الله بهجت
مساءله 250 :

نُه چيز روزه را باطل مى كند:

1 - خوردن و آشاميدن

2 - استمنا

3 - دروغ بستن به خدا و پيغمبر ص و جانشينان پيغمبر و معصومان

4 - رساندن غبار به حلق

5 - جماع

6 - اماله كردن

7 - باقى ماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح

8 - فرو بردن تمام سر در آب

9 - قى كردناحكام روزه از رساله آيه الله فاضل لنکراني


مسأله 1650 ـ ده چيز روزه را باطل مى كند اول: خوردن. دوم: آشاميدن. سوم: جماع. چهارم: استمناء و استمناء آن است كه انسان با خود كارى كند كه منى از او بيرون آيد. پنجم: دروغ بستن به خدا و پيغمبر و جانشينان پيغمبر عليهم السلام. ششم: رساندن غبار غليظ به حلق. هفتم: فرو بردن تمام سر در آب. هشتم: باقيماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح. نهم: اماله كردن با چيزهاى روان. دهم: قى كردن. و احكام اينها در مسائل آينده گفته مى شود.

احکام روزه از رساله آيه الله مکارم شيرازي
مسأله 1335ـ كارهايى كه روزه را باطل مى كند بنابر احتياط نُه چيز است:1ـ خوردن و آشاميدن، 2ـ جماع، 3ـ استمناء، 4ـ دروغ بستن به خدا و پيغمبر(صلى الله عليه وآله)و ائمّه(عليهم السلام)، 5ـ رساندن غبار غليظ به حلق، 6ـ فرو بردن سر در آب، 7ـ باقى ماندن بر جنابت يا حيض يا نفاس تا اذان صبح، 8ـ اماله كردن با مايعات، 9ـ قى كردن عمدى.

احكام روزه از رساله آيه الله تبريزي
مساله 1581 - نه چيز روزه را باطل مى كند: اول : خوردن و آشاميدن .

دوم : جماع .

سـوم : استمناء, و استمناء آن است كه انسان با خود يا ديگرى غير از جماع , كارى كند كه منى از او بيرون آيد.

چهارم : دروغ بستن به خدا و پيغمبر و جانشينان پيغمبر (ع ).

پنجم : رساندن غبار به حلق .

ششم : فرو بردن تمام سر در آب .

هفتم : باقى ماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح .

هشتم : اماله كردن با چيزهاى روان .

نهم : قى كردن .

احكام روزه از رساله آيه الله سيستاني
1581 - چند چيز روزه را باطل مى كند : اول خوردن و آشاميدن .دوم جماع .

سوم استمناء و استمناء آن است كه انسان با خود يا ديگرى غير از جماع كارى كند كه منى از او بيرون آيد.

چهارم دروغ بستن به خدا و پيغمبر و جانشينان پيغمبر عليهم السلام .

پنجم رساندن غبار به حلق .

ششم فرو بردن تمام سر در آب بنابر مشهور.

هفتم باقيماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح .

هشتم اماله كردن با چيزهاى روان .

نهم قى كردن .