روزه هاى مستحب


احکام روزه از رساله امام خميني (ره)


1748 روزه تمام روزهاى سال غير از روزه هاى حرام و مكروه كه گفته شد مستحب است. و براى بعضى از روزها بيشتر سفارش شده است، كه از آن جمله است:

1- پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر هر ماه، و چهارشنبه اولى كه بعد از روز دهم ماه است.و اگر كسى اينها را بجا نياورد مستحب است قضا نمايد، و چنانچه اصلا نتواند روزه بگيرد، مستحب است براى هر روز يك مد طعام يا 6/12 نخود نقره به فقير بدهد.

2- سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه.

3- تمام ماه رجب و شعبان و بعضى از اين دو ماه اگر چه يك روز باشد.

4- روز عيد نوروز، روز بيست و پنجم و بيست و نهم ذى قعده، روز اول تا روز نهم ذى حجه، روز عرفه ولى اگر بواسطه ضعف روزه، نتواند دعاهاى روز عرفه را بخواند، روزه آن روز مكروه است، عيد سعيد غدير 18 ذى حجه روز اول و سوم محرم،ميلاد مسعود پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم، 17 ربيع الاول روز مبعث حضرت رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم، 27 رجب و اگر كسى روزه مستحبى بگيرد واجب نيست آن را به آخر برساند، بلكه اگر برادر مؤمنش او را به غذا دعوت كند، مستحب است دعوت او را قبول كند، و در بين روز افطار نمايد.

احکام روزه از رساله آيه الله بهجت


مساءله 291 :

بنابر احتياط روزه مستحبى براى زن ، بدون اذنِ شوهر صحيح نيست ، چه منافات با حق شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد، و اگر شوهر به خاطر منافات با حقش ، زن را از روزه اى كه به نحوى بر خود واجب نموده منع كند، در صورتى كه وقت روزه وسعت دارد زن نبايد روزه بگيرد، ولى اگر وقت روزه تنگ شود اذن شوهر شرط نيست .

مساءله 292 :

بنابر احتياط مستحب در صحيح بودن روزه مستحبى فرزند، اذن پدر و مادر شرط است ، گرچه بنابر اقوى همين كه موجب ناراحتى آنها نشود و يا نهى نكرده باشند روزه اش صحيح است .احكام روزه از رساله آيه الله فاضل لنکراني


مسأله 1818 ـ روزه تمام روزهاى سال غير از روزه هاى حرام و مكروه كه گفته شد مستحب است، و براى بعضى از روزها بيشتر سفارش شده است، كه از آن جمله است:

1 ـ پنجشنبه اوّل و پنجشنبه آخر هر ماه، و چهارشنبه اوّلى كه بعد از روز دهم ماه است، و اگر كسى اينها را بجا نياورد مستحب است قضا نمايد، و چنانچه اصلا نتواند روزه بگيرد مستحب است براى هر روز يك مد طعام يا 6 / 12 نخود نقره به فقير بدهد.

2 ـ سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه.

3 ـ تمام ماه رجب و شعبان و بعضى از اين دو ماه اگر چه يك روز باشد.

4 ـ روز عيد نوروز، روز بيست و پنجم و بيست و نهم ذى قعده، روز اوّل تا روز نهم ذى حجّه، روز عرفه. ولى اگر بواسطه ضعف روزه نتواند دعاهاى روز عرفه را بخواند روزه آن روز مكروه است، عيد سعيد غدير (18 ذى حجّه) روز اوّل و سوّم محرّم، ميلاد مسعود پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) (17 ربيع الاول)، روز مبعث حضرت رسول اكرم (صلى الله عليه وآله) (27 رجب) و اگر كسى روزه مستحبى بگيرد واجب نيست آن را به آخر رساند، بلكه اگر برادر مؤمنش او را به غذا دعوت كند مستحب است دعوت او را قبول كند، و در بين روز افطار نمايد.[291]

مواردى كه مستحب است انسان از كارهايى كه روزه را باطل مى كند خوددارى نمايد

مسأله 1819 ـ براى شش نفر مستحب است در ماه رمضان اگر چه روزه نيستند از كارى كه روزه را باطل مى كند خود دارى نمايند:

اوّل: مسافرى كه در سفر كارى كه روزه را باطل مى كند انجام داده باشد و پيش از ظهر به وطنش يا بجائى كه مى خواهد ده روز بماند برسد.

دوّم: مسافرى كه بعد از ظهر به وطنش يا بجائى كه مى خواهد ده روز در آنجا بماند.

سوّم: مريضى كه پيش از ظهر خوب شود و كارى كه روزه را باطل مى كند انجام داده باشد.

چهارم: مريضى كه بعد از ظهر خوب شود.

پنجم: زنى كه در بين روز از خون حيض و نفاس پاك شود.

ششم: كافرى كه در بين روز ماه رمضان مسلمان شود.

مسأله 1820 ـ مستحب است روزه دار نماز مغرب و عشا را پيش از افطار بخواند، ولى اگر كسى منتظر او است، يا ميل زيادى به غذا دارد كه نمى تواند با حضور قلب نماز بخواند، بهتر است اوّل افطار كند ولى بقدرى كه ممكن است نماز را در وقت فضيلت آن بجا آورد

احکام روزه از رساله آيه الله مکارم شيرازي
مسأله 1470ـ روزه تمام روزهاى سال، غير از روزه هاى حرام و مكروه كه دربالا گفته

[274]شد، مستحبّ است، ولى بعضى از روزها تأكيد بيشترى دارد از جمله:1ـ پنجشنبه اوّل و آخر هر ماه و اوّلين چهارشنبه بعد از روز دهم ماه، حتّى اگر كسى اينها را به جا نياورد مستحبّ است قضا كند.2ـ سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه.3ـ تمام ماه رجب و شعبان و اگر نتواند قسمتى از آن را روزه بگيرد، هر چند يك روز باشد.4ـ روز بيست و چهارم ذى الحجّه و بيست و نهم ذى القعده.5ـ روز اوّل ذى الحجّه تا روز نهم، ولى اگر به واسطه ضعف روزه نتواند دعاهاى روز عرفه را بخواند روزه آن روز مكروه است.6ـ عيد سعيد غدير (هيجده ذى الحجّه).7ـ روز اوّل و سوم و هفتم محرم.8ـ روز تولّد پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله)(17 ربيع الاول).9ـ روز مبعث رسول خدا(صلى الله عليه وآله)(27 رجب).10ـ روز عيد نوروز.مسأله 1471ـ هرگاه كسى روزه مستحبّى بگيرد واجب نيست آن را به آخر برساند و هر موقع بخواهد مى تواند روزه خود را بخورد، بلكه اگر برادر مؤمنى او را به غذا دعوت كند مستحبّ است دعوت او را قبول كرده در اثناء روز افطار نمايد.كسانى كه نمى توانند روزه بگيرندمسأله 1472ـ براى شش گروه روزه گرفتن ممكن (صحيح) نيست هرچند مستحبّ است اعمالى كه روزه را باطل مى كند ترك كنند:1ـ مسافرانى كه در سفر روزه خود را خورده اند و پيش از ظهر به وطن يا جايى كه مى خواهند ده روز اقامت كنند وارد شوند.

[275]2ـ مسافرانى كه بعد از ظهر به وطن يا محلّ اقامت مى رسند.3ـ بيمارانى كه قبل از ظهر بهبودى يابند، ولى كارى كه روزه را باطل مى كند قبلاً انجام داده اند و نمى توانند روزه بگيرند.4ـ بيمارانى كه بعد از ظهر خوب شوند هرچند تا آن ساعت چيزى نخورده اند.5ـ زنانى كه در بين روز از عادت ماهانه، يا نفاس پاك شوند.6ـ افراد غير مسلمانى كه در روز ماه رمضان بعد از ظهر مسلمان شوند، ولى اگر قبل از ظهر باشد و چيزى نخورده باشند احتياط واجب آن است كه روزه بگيرند.مسأله 1473ـ مستحبّ است روزه دار نماز مغرب و عشا را پيش از افطار بخواند، ولى اگر حضور قلب ندارد، يا كسى منتظر اوست، بهتر است اوّل افطار كند، امّا بقدرى كه بتواند نماز را در وقت فضيلت به جا آورد

احكام روزه از رساله آيه الله تبريزي


1757 - روزه تمام روزهاى سال , غير از روزه هاى حرام و مكروه كه گفته شد , مستحب است .و براى بعضى از روزها بيشتر سفارش شده است كه از آن جمله است .

1 پنج شنبه اول و پنج شنبه آخر هر ماه , و چهارشنبه اولى كه بعد از روز دهم ماه است , و اگر كسى آنها را بـجا نياورد مستحب است قضا نمايد و چنانچه اصلا نتواند روزه بگيرد , مستحب است براى هر روز يك مد طعام يا 6 / 12 نخود نقره سكه دار به فقير دهد.

2 سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه .

3 تمام ماه رجب و شعبان و بعضى از اين دو ماه اگر چه يك روز باشد.

4 روز عيد نوروز.

5 روز چهارم تا نهم شوال .

6 روز بيست و پنجم و بيست و نهم ذى قعده .

7 روز اول تـا روز نـهم ذى حجة ( روز عرفه ) ولى اگر به واسطه ضعف روزه , نتواند دعاهاى روز عرفه را بخواند روزه آن روز مكروه است .

8 روز عيد سعيد غدير ( 18 ذى حجه ).

9 روز مباهله ( 24 ذى حجة ).

10 روز اول و سوم و هفتم محرم .

11 روز ميلاد مسعود پيغمبر اكرم صلى اللّه عليه وآله ( 17 ربيع الاول ).

12 روز پانزدهم جمادى الاولى , و نيز مستحب است روز مبعث حضرت رسول اكرم صلى اللّه عليه وآله ( 27 رجب ) را روزه بگيرد و اگر كسى روزه مستحبى بگيرد واجب نيست آن را به آخر برساند , بلكه اگر برادر مـؤمـنش او را به غذا دعوت كند , مستحب است دعوت او را قبول كند , و در بين روز اگر چه بعد از ظهر باشد افطار نمايد.

احكام روزه از رساله آيه الله سيستاني
مـسـالـه 1757 - روزه تـمام روزهاى سال , غير از روزهاى حرام و مكروه كه گفته شد, مستحب است , و براى بعضى از روزها بيشتر سفارش شده است كه از آن جمله است : 1 - پـنـجـشنبه اول و پنجشنبه آخر هر ماه و چهارشنبه اولى كه بعد از روز دهم ماه است , و اگر كسى آنها را بجا نياورد, مستحب است قضا نمايد,و چنانچه اصلا نتواند روزه بگيرد, مستحب است براى هر روز يك مد طعام يا 6/12 نخود نقره سكه دار به فقير دهد.

2 - سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه .

3 - تمام ماه رجب و شعبان و بعضى از اين دو ماه اگرچه يك روز باشد.

4 - روز عيد نوروز.

5 - روز چهارم تا نهم شوال .

6 - روز بيست و پنجم و بيست ونهم ذى قعده .

7 - روز اول تـا روز نـهم ذى حجه ( روز عرفه ), ولى اگر بواسطه ضعف روزه نتواند دعاهاى روز عرفه را بخواند روزه آن روز مكروه است .

8 - روز عيد سعيد غدير ( 18 ذى حجه ).

9 - روز مباهله (24 ذى حجه ).

10 - روز اول و سوم و هفتم محرم .

11 - روز ميلاد مسعود پيغمبر اكرم (ص ) ( 17 ربيع الاول ).

12 - روز پـانـزدهم جمادى الاولى , و نيز مستحب است روز مبعث حضرت رسول اكرم (ص ) ( 27 رجـب ) را روزه بـگيرد, و اگر كسى روزه مستحبى بگيرد واجب نيست آن را به آخر برساند, بلكه اگـر بـرادر مـؤمـنـش او را به غذا دعوت كند مستحب است دعوت او را قبول كند, و دربين روز اگرچه بعد از ظهر باشد افطار نمايد.