احياء در فرهنگهاي ديگر


احياء تنها محدود به ما مسلمانان نيست بلکه در فرهنگهاي ديگر نيز ريشه اي ديرينه دارد . در فرهنگ وبستر احياء با نام vigil از ريشه لاتيني vigilia معرفي مي شود و معادلهايي که به همراه آن مي آيد، بيداري ، هشياري wakefulness و مراقبت watchfulness است.سنت احياء در اقوام ديگر به طور مشخص به قرن سيزدهم ميلادي باز مي گردد و اين سنت ، هشياري شب قبل از يک مناسبت بزرگ و يا عيد مذهبي و همچنين نمازگزاري و بجا آوردن عبادات ديگر مي باشد . احياء همچنين آمادگي روحانيي است که عمدتا دسته جمعي مراسم آن برگزار مي شود در فرهنگ بريتانيکا نيکا شب زنده داري را بيدار ماندن و دعا گزاري براي احترام به ميت ذکر مي کند که پيش از به خاک سپردن انجام مي شود .مسيحيان اولين يکشنبه ماه مارس را که مقارن عيد پاک است و ماه کامل Paschak moon در آسمان ديده مي شود ، شب زنده داري مي کنند و به راز و نياز مي پردازند اين نيت هم اکنون صبغه اي سياسي پيدا کرده و از برگزاري مراسم صرف ديني فراتر رفته است . گروههايي که در نقاط مختلف جهان به جنگ و خونريزي اعتراض دارند. براي برپايي صلح به شب زنده داري مي پردازند و هزاران شمع بر مي افروزند .