روزه
حكمت روزه داشتن مگذار

باز هم گفته و شنيده شود

صبرت آموزد و تسلط نفس

و زتو شيطان تو رميده شود

--------تندرستي تو اندر روزه است اي نيك نام

كز معاصي باز دارد روزه مردم را تمام----------------نه چندان بخور كز دهانت برآيد

نه چندان كه از ضعف جانت برآيد