شکم بنده


شكم بند دست است و زنجير پا

شكم بنده كمتر پرستد خدا

چو انسان نداند بجز خورد و خواب

كدامش فضيلت بود بر دواب

كه پر خوردنت كار گاوان بود

و يا رسم اطفال نادان بود


مثنوي