کم خوردن


مخور بسيار چون كرمان بي زور

به كم خوردن كمر بربند چون مور

حرام آمد علف تاراج كردن

بدارو طبع را محتاج كردن

مخور چندان كه خرما خوار گردد

گوارش در دهن مردار گردد

چو باشد خوردن نان گلشكروار

نباشد طبع را با گلشكر كار

جهان زهر است و زهر تلخناكش

بكم خوردن توان رست از هلاكش


نظامي