ماه عبادت
مژده زلطف خدا ماه عبادت رسيد

گلشن عُشّاق را نسيم رحمت رسيدبه اهل ايمان بگو آمده ماه خدا

به پاكى دل توان به معنويّت رسيدامر خدا را نما از ته دل امتثال

ز بندگى مى توان به آدميّت رسيدنتيجه روزه شد لعلّكم تتقّون

برتبه متقّين توان به همّت رسيد