نفس باد صبا
نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد

عالم پير دگرباره جوان خواهد شدارغوان جام عقيقي به سمن خواهد داد

چشم نرگس به شقايق نگران خواهد شداين تطاول که کشيد از غم هجران بلبل

تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شدگر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگير

مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شداي دل ار عشرت امروز به فردا فکني

مايه نقد بقا را که ضمان خواهد شدماه شعبان منه از دست قدح کاين خورشيد

از نظر تا شب عيد رمضان خواهد شدگل عزيز است غنيمت شمريدش صحبت

که به باغ آمد از اين راه و از آن خواهد شدمطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود

چند گويي که چنين رفت و چنان خواهد شدحافظ از بهر تو آمد سوي اقليم وجود

قدمي نه به وداعش که روان خواهد شد


حافظ