شب قدر 3


- شيخ بهايي در قصيده اي در فوايد عزلت و گوشه نشيني بيان مي دارد كه گوشه نشيني و روي از مردمان پوشيدن مي تواند جان را نوراني سازد همچنانكه شب قدر به دليل پوشيدگي و مستوري، نوراني و آسماني است .هر که را توفيق حق آمد دليل

عزلتى بگزيد و رست از قال و قيلعزت اندر عزلت آمد اى فلان

تو چه خواهى ز اختلاط اين و آن؟پا مکش از دامن عزلت به در

چند گردى چون گدايان در به در؟گر ز ديو نفس مي جويى امان

رو نهان شو! چون پرى از مردماناز حقيقت بر تو نگشايد درى

زين مجازى مردمان تا نگذرىگر تو خواهى عزت دنيا و دين

عزلتى از مردم دنيا گزينگنج خواهي؟ کنج عزلت کن مقام

واستتر واستخف عن کل الانامچون شب قدر از همه مستور شد

لاجرم از پاى تا سر نور شداسم اعظم چون که کس نشناسدش

سرورى بر کل اسما باشدشتا تو نيز از خلق پنهانى همى

ليلةالقدرى و اسم اعظمىرو به عزلت آر اى فرزانه مرد

وز جميع ماسوى الله باش فرد ..زهد و علم ار مجتمع نبود به هم

کى توان زد در ره عزلت قدم؟علم چبود؟ از همه پرداختن

جمله را در داو اول باختناين هوسها از سرت بيرون کند

خوف و خشيت در دلت افزون کند"خشية الله" را نشان علم دان

" انما يخشي" تو در قرآن بخوانسينه را از علم حق آباد کن

رو حديث " لو علمتم" ياد کن

شيخ بهايي