ستايش رمضان


اكنون كه ماه روزه به نقصان دراوفتاد
آه از حجاب حجره دل بردراوفتادهجران ماه روزه پيام وصال داد
اينك نهيب او به جهان اندر اوفتادگويند: چند روز دگر نقش و طبع را
ديدي كه رسم توبه زعالم براوفتادآن مرغ را كه بال و پر از شوق توبه بود
هم بال ريخت از خلل و هم براوفتاد
انوري