ستايش رمضان


اكنون كه ماه روزه به نقصان دراوفتاد
آه از حجاب حجره دل بردراوفتاد



هجران ماه روزه پيام وصال داد
اينك نهيب او به جهان اندر اوفتاد



گويند: چند روز دگر نقش و طبع را
ديدي كه رسم توبه زعالم براوفتاد



آن مرغ را كه بال و پر از شوق توبه بود
هم بال ريخت از خلل و هم براوفتاد




انوري