وداع با رمضاناي ماه صيام ارچه مرا خود خطري نيست
حقا كه مرا همچو تو مهمان دگري نيستاي درد تو اي رفته به ناگه زبرما
يك زايه ايي نيست كه پرخون جگري نيستآن كيست كه از بهر تو يك قطره نباريد؟
كان قطره كنون در صدف دين گهري نيستاي واي بر آن كز غم وقت سحر تو
آوا به جز او وقت صبوحي سحري نيستآن دل كه همي ترسد از شعله آتش
والله كه به جز روزه مر او را سپري نيستبس كن كه چو ما روزه همي داشت از اين بيش
امروز به جز خاك مر او را مفري نيستبسيار كسا كو بر عيدي چو تو مي خواست
امروز جز حسرت از آتش ثمري نيست؟اشكي دو سه امروز در اين بقعه فروبار
كاندر چمن عمر تو زين به مطري نيست (7)
سنائي