روزه اعضاء بدن


ديگر بسي مخور كه هر آنكس كه سير خورد
اعضاش جمله گرسنه گردند و بي قرارتو خود نشسته تا كه كي آيد پديد شب
چون شمع جان خويش بسوزي زانتظارتا خانمان بسازي ازغايت شره
گويي دو چشم تو شود از هر سويي چهارچندان خوري كه دم نتواني زد از گلو
ور دم زني برآورد آن دم ز تو دماراين روزه نيست گر شرف روزه بايدت
بيرون شوي زتويي تو بر مثال ماريارب به حق طاعت پاكان پاكدل
يارب به حق روزه مردان روزگاركز هر چه ديده ايي تو زعطار ناپسند
كان را نبوده ايي تو به وجهي پسندگارعفوش كن و ببخش كه داني كه لايق ست
با جرم آفريده كرم ز آفريدگار"(9


عطار نيشابوري