سيراب از قدح روزه


دلا در روزه مهمان خدايي
طعام آسماني را سراييدر اين مه چون در دوزخ ببندي
هزاران در زجنت برگشايينخواهد ماند اين يخ زود بفروش
بياموزا خدا اين كدخداييبيامد جان كه عذر خويش خواهد
كه عفوم كن كه جان عذرهاييدر اين مه عذر ما بپذير اي عشق
خطا كرديم اي ترك خطاييبخنده گويد او: دستت گرفتم
كه مي دانم كه بس بي دست و پاييترا پرهيز فرمودم، طبيبم
كه تو رنجور اين خوف و رجاييخمش كردم كه شرحش عشق گويد
كه گفت اوست جان را جانفزايي
مولانا جلال الدين محمد بلخي