رمز و راز رمضان


مي بسازد جان و دلرا بس عجايب كان صيام
گر تو خواهي تا عجب گردي عجايب دان صيامگرتو را سوداي معراج است بر چرخ حيات
دانكه اسب تازي تو هست در ميدان صيامهيچ طاعت در جهان آن روشني ندهد ترا
چونكه بهر ديده دل كوري ابدان صيامچونكه هست اين صوم نقصان حيات هر ستور
خاص شد بهر كمال معني انسان صيامچون حيات عاشقان از مطبخ تن تيره بود
پس مهيا كرد بهر مطبخ ايشان صيامچيست آن اندر جهان مهلك تر و خونريزتر
بر دل و جان و جا خونخواره ي شيطان ، صيامخدمت خاص نهاني تيز نفع و زود سود
چيست پيش حضرت درگاه اين سلطان صيامدر تن مرد مجاهد دوره مقصود دل
هست بهتر از حيات صدهزاران جان صيامگرچه ايمان هست مبني بر بناي پنج ركن
ليك والله هست از آنها اعظم الاركان صيامليك در هر پنج پنهان كرده قدر صوم را
چون شب قدر مبارك هست خود پنهان صيامسنگ بي قيمت كه صد خروار ازو كس ننگرد
لعل گرداند چو خورشيدش درون كان صيامبس شكم خاري كند انكو شكم خواري كند
نيست اندر طالع جمع شكم خواران صيامخاتم ملك سليمانست يا تاجي كه بخت
مي نهد بر تارك سرهاي مختاران صيامخنده صايم به است از حال مفطر در سجود
زانك مي بنشاندت بر خوان الرحمان صيامشهوت خوردن ستاره نحس دان تاريك دل
نور گرداند چو ماهت در همه كيوان صيامشهوت تن را تو همچون نيشكر در هم شكن
تا درون جان ببيني شكر ارزان صيامقطره ايي تو سوي بحري كي تواني آمدن؟
سوي بحرت آورد چون سيل و چون باران صيامپاي خود را از شرف مانند سر گردان به صوم
زانك هست آرامگاه مرد سرگردان صيامگر تو خواهي نور قرآن در درون جان خويش
هست سر نورپاك جمله قرآن صيامبرسر خوان هاي روحاني كه پاكان شسته اند
مرترا همكاسه گرداند بدان پاكان صيامدر صيام ارپا نهي شادي كنان نه با گشاد
چون حرامست و نشايد پيش غمناكان صيامزود باشد كز گريبان تا سربرزند
هر كه در سر افكند ماننده دامان صيام(13)
مولانا جلال الدين محمد بلخي