توبه در رمضان


افسوس كه ماه رمضان آمد و رفت

و آن توبه ده پير و جوان آمد و رفت

از بهر صلاح كار ما آمده بود

از دست فساد ما به جان آمد و رفت


كلبعلي تبريزي