نور معرفت


اندرون از طعام خالي دار

تا در او نور معرفت بيني

تهي از حكمتي به علت آنژ

كه پري از طعام تا بيني

-------------------فرشته خوي شود آدمي به كم خوردن

و گر چو بهايم بيوفتد چو حماد