بهشت و باب روزه دارن


قال رسول الله صلى الله عليه و آله

ان للجنة بابا يدعى الريان لا يدخل منه الا الصائمو

***

رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود:

براى بهشت درى است بنام (ريان) كه از آن فقط روزه داران وارد مى شوند.

***

وسائل الشيعه، ج 7 ص 295، ح‏31.

معانى الاخبار ص 116