عبارت قسمت
تعداد كل:10

رديف عنوان  
  1   امام عشق من دان لود  
  2   استخاره کردم امشب دان لود  
  3   حسن گل زهرا دان لود  
  4   کريم آل طه دان لود  
  5   کوچه ميکده دان لود  
  6   ماه بهار قرآن دان لود  
  7   حسن سيدي مولا دان لود  
  8   گرفتار دام يارم دان لود  
  9   جان جانانم حسن دان لود  
  10   يوسف آل نبي دان لود