بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   روزه وفوائدآن  
    :نويسنده   عطاء الله شهاب پور  
    :ناشر   كانون حكمت  
    :تاريخ چاپ   1340ش  
    :موضوع   روزه  
    :تعداد صفحه   130  
    :ارزشيابي   متوسط  
    :سطح يابي   دبيرستان  
    :زبان اصلي    
    :سبک    فشرده  

شرح موضوعات کتاب
     روزه در اديان ديگر  
     آمادگي روح براي عبادت  
     فلسفه تعيين مدت  
     فوائد روحاني روزه  
     آزمايش لذت روح  
     فوائد جسماني روزه  
     دستگاه گوارش  
     آيا روزه زيان دارد  
     فوائد اخلاقي روزه  
     اراده و پايداري  
     ضيلت گرسنگي  
     فوائد اجJماعي روزه  
     انفاق واجب و مستحب  
     حكمت روزه  
     تاثير عبادات در ترقي انسان  
     عبادت عملي و قلبي  
     دين آسان و زندگي