بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   گنجينه روزه  
    :نويسنده   شوشتري محمدتقي  
    :ناشر   دفترانتشارات اسلامي حوزه علميه  
    :تاريخ چاپ   1376ش  
    :زبان اصلي