بازگشت

گروه: خانواده و ازدواج
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:خانواده و ازدواج
موضوع فرعي:خانواده و ازدواج
سؤال:ارتباط پسر و دختر در چه حدّي است؟ آيا پسر و دختري مي توانند با قصد ازدواج با هم به گفتگو بپردازند و يا دوستي كنند؟ اين دوستي در صورت اشكال داشتن در ماه مبارك رمضان چه حكمي دارد؟


جواب:

اگر پسري بخواهد با دختري ازدواج كند مي تواند مقدمات آن را انجام دهد. از جملة مقدمات ازدواج آشنايي با افكار و وضعيت خانوادگي و شرايط طرفين است. در اين موارد پسر و دختر نمي توانند به قصد شهوت به يكديگر نگاه كنند و مطالب و سخ نان شهوي را به يكديگر بگويند. فقط مي تانند به مقدار لازم از نظريات يكديگر با خبر شوند. نيز نبايد در جايي خلوت كه ديگران نتوانند به آن ا رفت و آمد كنند باشند. ارتباط به قصد شهوت راني چه در ماه مبارك رمضان و چه در ماه هاي ديگر جائز نيست. اگر در ماه رمضان در اثر ارتباط شهوي جنب شود، روزه باطل مي شود و بايد كفاره بدهد.