بازگشت

گروه: خانواده و ازدواج
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:خانواده و ازدواج
موضوع فرعي:خانواده و ازدواج
سؤال:اگر پسر و دختري قصد ازدواج داشته باشند و بخواهند در ماه رمضان با يكديگر حرف بزنند، آيا روزة آن ها باطل است؟


جواب:

پسر و دختري كه قصد ازدواج داشته باشند، مي توانند با يكديگر حرف بزنند، ولي چون هنوز عقد ازدواج نخوانده اند، نمي توانند حرف هايي كه باعث شهوت باشد بزنند. در هر صورت روزة آنان باطل نمي شود.