بازگشت

گروه: اديان و مذاهب و فرق
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:اديان و مذاهب و فرق
موضوع فرعي:اديان و مذاهب و فرق
سؤال:گويند 25ماه رمضان روز نزول صحف بر شيث نبي بود. ايشان كه بود و چند صحف داريم ؟


جواب:

وقتي كه حضرت آدم 7مريض شد, فرزندش شيث را خواست و به او گفت : اجل من فرا رسيده است . تو را وصيّ خود قرار مي دهم . وصيّت نامه اي به او داد كه در آن علم و نام بزرگ خدا آمده بود و تمام امورمربوط به دين و دنيا ـ كه براي انسان لازم است ـ بود. خداي تعالي شيث را كتاب و پيامبري داد. او كعبه را آبادساخت . مدت عمر او نهصد سال ذكر كرده اند و مدفنش در كوه ابوقبيس است . وفات شيث در 1042 بعد از هبوطبود.(1)

شيخ صدوق از ابوذر روايت مي كند كه از پيامبر6پرسيدم : انبيا چند نفر بودند؟ فرمود: 124000نفر. پرسيدم :چند نفر از پيامبران , رسول بودند؟ فرمود: 303 يا 305 سؤال شد چند كتاب آسماني نازل شد؟ فرمود: 104كتاب كه پنجاه كتاب بر شيث و سي صحيفه بر ادريس و بيست صحيفه بر ابراهيم و تورات بر موسي و انجيل بر عيسي و و زبور برداوود و قرآن بر من .(2)

(پـاورقي 1.حسين عمادزاده , تاريخ انبيا, ص 181

(پـاورقي 2.همان , ص 861