بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:احكام شرعي
موضوع فرعي:احكام شرعي
سؤال:چرا خوردن و آشاميدن (سهواً) روزه واجب ماه رمضان را باطل نميكند اما روزه مستحبي و روزه هايي را كه در غير ماه مبارك گرفته شود، باطل ميكند؟


جواب:

خوردن و آشاميدن از روي سهو و فراموشي روزه را باطل نميكند،(1) چه روزه واجب (مانند ماه مبارك رمضان باشد و چه روزه مستحبي.

پينوشتها:

1 - توضيحالمسائل، مسئله 1575.