بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:فلسفه احكام
موضوع فرعي:تكليف زود هنگام دختر
سؤال:چرا دختران در سن كم كه توانايي ندارند روزه بر آنان واجب مي شود؟
جواب:

بلوغ جسمي و جنسي دختران معمولا چندين سال پيش از پسراناست واين مسئله پيشاز آن كه مسألهاي تشريعي و اعتباري باشد حقيقتيتكويني و فيزيوپسيكولوژيك است. به عبارت ديگر ساختار وجودي دخترانبه گونهاي است كه پيش از پسران به مراحلي از رشد و كمال جسمي(فيزيولوژيك) و روحي و رواني (پسيكولوژيك) ميرسند. از طرف ديگراحكام شرعي همه متناسب با تواناييها و قابليتهاي انسان وضع گرديدهاست. و چون از نظر جسمي و عقلي دختران رشد سريعتري دارند قابليتتكليف پذيري نيز در آنان زودتر پديد ميآيد و از همينرو تكاليف شرعي برآنان مقرر ميگردد. شاهد مطلب آن است كه اين مسأله فقط در بعد تكاليفنيست. بلكه اسلام شخصيت و هويت نويني براي دختران قائل ميشود كه درپسران ديررستر است. مثلا دختري كه نه سال او تمام است از نظر احكامديني شهادتش مسموع است و پشت سر او ميتوان نماز خواند (بر اساس فتوابه جواز اقتدا زن به زن) استقلال اقتصادي و حق تصرف در مال خود راداراست و ... در حالي كه اين امور در پسران چند سال متاخرتر است.
گفتني است اگر دختر در سن 9 سالگي قادر به انجام تكاليف خود مثل روزهنباشد بر او گرفتن روزه واجب نيست.
نيز بعضي از فقهاء سن بلوغ دختران را 13 سالگي ميدانند مشروط به اينكهعلايم ديگر بلوغ در آنها مشاهده نشده باشد.