بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:احكام شرعي
موضوع فرعي:احكام شرعي
سؤال:اگر از چندين سال پيش كفاره روزه به گردن زن باشد، آيا مقدار كفاره سال به سال افزوده ميشود؟


جواب:

اگر قضاي روزه رمضان را چند سال تأخير بيندازد، بايد قضا را بگيرد و براي هر روز يك مدّ طعام به فقير بدهد. با چند سال تأخير كفاره روزه رمضان افزايش پيدا نميكند. كفاره باطل كردن عمدي روزه نيز تغيير نميكند.

پي نوشتها:

1. آيت اللَّه فاضل لنكراني، توضيح المسائل، مسئله 1775.