بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:احكام شرعي
موضوع فرعي:احكام شرعي
سؤال:اگر براي نماز صبح نتوانيم به موقع بيدار شويم، آيا ميتوانيم همه روزه، قضاي آن را به جا آوريم؟ آيا قضاي نماز ما صحيح خواهد بود؟


جواب:

از وظايفي كه يك مسلمان مكلّف دارد، آن است كه واجبات و تكاليف خود را به موقع و طبق دستور شرع مقدس اسلام انجام دهد. در مورد نماز صبح انسان وظيفه دارد كه آن را أداءًا بعد از اذان صبح (با اولويّت و تأكيد بر انجام آن در اوّل وقت)، تا قبل از طلوع آفتاب به جا آورد.

چنانچه به عللي همانند بيدار نشدن نتواند آن را أداءًا به جا آورد، بايد بعد از بيدار شدن، نماز خود را قضا نمايد. در اين صورت نماز او صحيح و تكليف شرعي ساقط ميگردد. هر چند هر روز نماز صبح قضا شود. البته وقت قضا وسيع است، يعني واجب نيست فوراً بعد از بيدار شدن نماز صبح را قضا كنيد.

شما كه دوست نداريد نمازهاي تان قضا شود. ميتوانيد به اعضاي خانواده و يا ديگران بسپاريد شما را به موقع براي انجام اين فريضه الهي، بيدار نمايند، علاوه بر اين كه ميتوانيد براي بيدار شدن به موقع از ساعت استفاده نماييد.