بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:نماز در وطن پدر - نماز همسر ـ احكام
موضوع فرعي:نماز در وطن پدر
سؤال:حكم نماز و روزه همسر در منزل پدرش كه در شهر ديگري است چگونه است ؟
جواب:

الف) اگر از آن وطن (يعني منزل پدرش) اعراض نكرده باشد، در آن جانمازش تمام است و اگر اعراض كرده و قصد رجوع به آن جا را ندارد، حكممسافر را دارد.