بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:نماز در وطن پدر شوهر ـ احكام
موضوع فرعي:نماز در وطن پدر شوهر
سؤال:حكم نماز و روزه زن در منزل پدر شوهرش كه در شهر ديگري ساكن است چيست ؟
جواب:

ب) محل اقامت پدرشوهر، وطن ايشان محسوب نميشود؛ مگر اين كهقبلاً با شوهرش در آن جا زندگي كرده باشد و آن جا را وطن قرار داده باشد.اكنون كه در جاي ديگر زندگي ميكند، در صورتي كه ازوطن قبلي (محلاقامت پدر) اعراض نكرده باشد، هرگاه به آن جا مسافرت نمود بايد نمازش رادر آن محل تمام بخواند و گرنه حكم مسافر را دارد.