بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:نماز و روزه دانشجويان ؤ فقهي
موضوع فرعي:نماز و روزه دانشجويان
سؤال:در دانشگاه درس ميخوانم و گاهي به شهر خود بر ميگردم نماز و روزهام چهحكمي دارد
جواب:

اگر نميتوانيد در محل درس قصد اقامت ده

روز نماييد و طوري است كه بايد قبل از ده روز به

اراك برگرديد بنابر فتواي آيت ا... مكارم، در غير

سفر اول كه به قم آمدهايد بعد از آن حكم دائمالسفر

را داريد يعني، نماز شما در محل تحصيل و

دانشگاه تمام و روزه صحيح است اما اگر ده روز در

اراك يا جاي ديگر مانديد در سفر اولي كه بعد از ده

روز دوباره به محل تحصيل ميآييد حكم مسافر را

داريد يعني، نماز شكسته و روزه صحيح است. اما

از سفر دوم به بعد باز نماز تمام و روزه صحيح است

و در بين راه اگر بخواهيد نماز بخوانيد اگر از آنجا تا

وطن به اندازه مسافت است نماز شكسته است.