بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:قضا و كفاره روزه - فقهي
موضوع فرعي:قضا و كفاره روزه
سؤال:كسي كه از چند سال قبل روزه قضا دارد در ماه رمضان سال جديد چه وظيفهايدارد و مقدار كفاره هر روز چه م
جواب:

اگر قضاي روزه رمضان را تا رمضان سال

بعد به جا نياورد بايد بعدا علاوه بر قضاي روزه براي

هر روز يك مد طعام نيز به عنوان كفاره به فقير

بدهد.

گفتني است كه هر مد طعام هفتصد و پنجاه گرم (ده

سير) گندم يا جو و... ميباشد.