بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:قضاي نماز و روزههاي نامعلوم - فقهي
موضوع فرعي:قضاي نماز و روزههاي نامعلوم
سؤال:وظيفه نسبت به نماز و روزهاي قضاي نامعلوم چيست
جواب:

براي قضاي نمازهايي كه مقدار آن را

نميداند بايد به قدر متيقن اكتفا كند يعني، آن

مقداري كه يقين دارد كمتر از آن ديگر نيست مثلا

يقين دارد دو سال نماز قضا را حتما دارد اما

نميداند بيشتر از دو سال هم دارد يعني، سه سال

يا 5 سال يا ده سال يا ؟ به مقدار دو سال انجام دهد

كافي است.