بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:نماز و روزه كثير السفر - فقهي
موضوع فرعي:نماز و روزه كثير السفر
سؤال:حكم نماز و روزه كسي كه در سفر مربوط به شغلش ميباشد چيستنظر آيت الله خامنهاي
جواب:

كسي كه سفر شغل اوست يا شغل او در

سفر است بايد نمازها را تمام بخواند و روزه هم

بگيرد.