بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:احكام شرعي
موضوع فرعي:احكام شرعي
سؤال:از بعضي معلمهاي بينش يا روحانيون شنيدهام كه شانه زدن ايستاده در شب و چيدن ناخن يا برش پارچه در بعضي روزها مكروه است. اين چيزها در اسلام وجود دارد؟


جواب:

مسلّم است كه دين مقدس اسلام براي بهداشت و نظافت اهميت ويژهاي قائل است. آن چه پزشكان امروز قرنها پس از اسلام به آن توصيه اكيد ميكنند، پيامبر عظيمالشأن و اوصياي گرامي در آن روزگار نقش مثبت آن عمل را در قالب مستحبات و مكروهات براي پيروان خود بيان نمودهاند.

از جمله مستحبات شانه زدن و ناخن گرفتن است. در مورد كراهت ايستاده شانه زدن رواياتي وارد شده است: امام موسي بن جعفر(ع) فرمود: ايستاده شانه مكن كه باعث ضعف دل ميشود و نشسته شانه كن كه دل را قوي ميكند.(1) امام صادق(ع) فرمود: هر كه ايستاده شانه كند، بدهكار ميشود(2) و باعث فقر ميگردد.(3)

در مورد كراهت ناخن گرفتن و برش پارچه در بعضي از روزها روايتي به دست نيامد. از روايات استفاده ميشود كه ناخن گرفتن در روز جمعه بهتر است. رسول خدا(ص) فرمود: هر كه ناخنهاي خود را در روز جمعه بگيرد، خداوند دردها را از سر انگشتان او بيرون كند.(4) البته در مورد مكروهات و مستحبات قاعدهاي در فقه وجود دارد كه بيان ميكند در ادله و روايات اين امور، تسامح صورت ميگيرد، يعني وقتي كه در دلايل و روايات وجوب و حرمت (از نظر بررسي سند و دلالت) صورت ميگيرد، در مورد امور مستحب و مكروه صورت نميگيرد.

پينوشتها:

1 و 2 - علامه مجلسي، حليةالمتقين، ص 230 و 231.

3 - بحارالانوار، ج73، ص 314.

4 - حليةالمتقين، ص 226.