بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:احكام شرعي
موضوع فرعي:احكام شرعي
سؤال:هر كس هر دعا و نماز و روزهاي را انجام دهد، ثواب آن را دريافت مي كند، حتيّ اگر ثواب آن بهشت باشد؟


جواب:

هر عملي را اعم از واجب و مستحب كه انسان با قصد قربت انجام دهد، به ثواب آن كه در شرع مقرّر شد، مي رسد. قرآن مي فرمايد: هر كس از مرد يا زن كه كار نيك كند و مؤمن باشد، به زندگاني پاك و پسنديدهاي زندهاش ميداريم و به بهتر از آن چه كردهاند، پاداششان را مي پردازيم.(1)

نيز فرمود: هر كسي از زن و مرد كه كارهاي شايسته كند و مؤمن باشد، وارد بهشت مي شود و به اندازه ذره ناچيزي نيز به آنان ستم نمي رود.(2)

هم چنين فرمود: فمَن يعمل مثقال ذرة خيراً يره و من يعمل مثقال ذرة شراً يره؛ پس هر كس ذرهاي عمل خير انجام داده باشد، پاداش آن را مي بيند، و هر كس ذرهاي عمل ناشايست انجام داده باشد، كيفر آن را ميبيند.(3)

پس از نظر قرآن كريم انسان به كمال و تمام پاداش و كيفر اعمال خود را در جهان آخرت خواهد ديد. البته ممكن است بعضي از آفتها (گناهان) موجب از بين رفتن ثواب اعمال شود، مانند آتشي كه جنگلي انبوده از درختان را نابود مي كند.

نيز ممكن است برخي از اعمال نيك باعث بخشيده شدن گناهان گردد.

پي نوشتها:

1. زلزله (99) آيه 7 و 8.

2. نساء (4) آيه 124.