بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:نماز و روزه قضاي پدر - فقهي
موضوع فرعي:نماز و روزه قضاي پدر
سؤال:اگر پسر بزرگ خانواده نداند كه پدرش نماز يا روزه قضا دارد تكليفشچيست
جواب:

اذان و اقامه براي نمازها

مستحب است و اگر كسي نخواند

اشكال ندارد لكن بهتر است در

زماني كه وقت نماز تنگ نيست

انسان اين مستحب را انجام دهد.