بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:ماه مبارك رمضان
موضوع فرعي:روزه نظامي كه دائم السفر است
سؤال:ين جانب نظامي هستم كه در ماه مبارك رمضان حسب دستور مافوق خود از شهر شاهرود به شهر سمنان سفر مي كنم ، ضمن اينكه دائم السفر نمي باشم آيا روزه ام باطل است ياخير؟ لطفاً جواب رابا ذكر علت عنايت فرماييد.
جواب:

مسافر بايد نماز ظهر و عصرو عشاء را با هشت شرط شكسته بجا آورد يعني نمازهاي چهار ركعتي را دو ركعتي بخواند .
اول : آن كه سفر اوكمتر از هشت فرسخ شرعي نباشد ،فرسخ شرعي پنج كيلومترونيم است.
دوم : آنكه ازاول مسافرت قصد هشت فرسخ راداشته باشد،ي كه كمتر ازهشت فرسخ است مسافرت كند وبعد ازرسيدن به آنجا قصد كند جائي برود كه بامقداري كه آمده هشت فرسخ شود چون ازاول قصد هشت فرسخ رانداشته ، بايد نمازراتمام بخواند.
سوم : آنكه دربين راه ازقصد خود برنگردد.
چهارم : آنكه نخواهد پيش ازرسيدن به هشت فرسخ ازوطن خود بگذرد، ياده روز يابيشتر درجائي بماند .
پنجم : آنكه براي كار حرام سفر نكند.
ششم : آنكه صحرانشين نباشد…
هفتم : آنكه شغل اومسافرت نباشد…
هشتم : آنكه به حد ترخص برسد…
جواب قسمت اول : اگر درطول هفته 2 يا 3 روز براي مأموريت مي رويد شغله السفر مي شود ونماز تمام وروزه ات صحيح ودرست است .
جواب قسمت دوم : اگر بطور اتفاقي وماهي يك بار سفر به سمنان مرويد سفرشما شغله السفر نمي باشد، نماز شكسته است وروزه هم باطل است .بايد قضاي روزه رابگيريد .
حال شما جزءكدام مي باشيد اگر درمرحله اول باشيد نماز تمام وروزه صحيح است واگر قسم دوم باشيد نمازشكسته وروزه باطل است وقضاءدارد .

استفتاءآت حضرت آيت الله شاهرودي ص57-58-59 مسئله251-249