بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:نماز در وطن والدين - فقهي
موضوع فرعي:نماز در وطن والدين
سؤال:نماز و روزه در وطن پدر و مادر چه حكمي دارد
جواب:

اگر وطن پدر و مادريتان،

محل تولد شما بوده و مدتي در آنجا

نشو و نما كردهايد، تا وقتي كه قلباش از

آنجا اعراض نكردهايد، آنجا حكم

وطن شما را دارد يعني، هر وقت به

آن جا ميرويد نماز شما تمام و روزه

صحيح است. اما اگر از آن مكان

اعراض كردهايد، هر وقت به آن جا

ميرويد نماز شما شكسته است و

روزه را نميتوانيد بگيريد (مگر اين

كه قصد اقامه ده روز كنيد). اعراض

يعني، روي گرداندن بدين صورت

كه ميگوييد: اگر زندگي من هم در

وطن پدر و مادريم تامين شود، من

قلباش آنجا را دوست ندارم و مايل

نيستم آنجا را محل زندگي خود قرار

دهم.