بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:قضاي نماز و روزه پدر - فقهي
موضوع فرعي:قضاي نماز و روزه پدر
سؤال:در چه صورتيقضاينماز و روزه پدر بر پسر بزرگتر واجب است و ايا مي تواندر زمان حيات پدر انها را به جا
جواب:

تا موقعي كه زنده هستند نميتوانيد

به جاي آنها نماز بخوانيد و تنها

پس از فوتشان نمازهايي كه از آنها

قضا شده است بر پسر بزرگتر

واجب است كه بايد آنها را قضا كند.اين حكم در صورتي است كه خود

آنها كاهلي و تنبلي نسبت به نماز

نكردهاند وگرنه اگر كسي پدرش از

اول بلوغ تا آخر عمر نماز نخوانده

است بر پسر بزرگتر واجب نيست

كه آنها را قضا كند، اگرچه بهتر است

در اين مورد هم قضا نمايد.

گفتني است كه لازم نيست همه

نمازها را در يك مدت معيني

بخوانيد بلكه ميتوانيد به تدريج

آنها را قضا كنيد يا كسي را براي اين

كار اجير نماييد.