بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:عجز از اداي نذر روزه نذري - فقهي
موضوع فرعي:عجز از اداي نذر روزه نذري
سؤال:كسي كه اداي روزه نذرش اي ناتوان است وظيفهاش چيست
جواب:

اگر نذر شرعي كرده باشيد، بايد به آن وفا كنيد. بايد بدانيد كه نذر

شرعي آن است كه انسان بگويد خدايا اگر فلان حاجت من روا شد يا مثلا

مريضم شفا يافت براي خدا بر ذمه من است كه مثلا 500 تومان به فقير بدهم

يا مثلا به ده نفر از فقرا طعام بدهم يا دو روز روزه بگيرم و امثال اينها اما بايد

توجه كنيد كه نذر چند شرط دارد اول اين كه كسي كه نذر ميكند عاقل، بالغ

و از روي اراده واختيار نذر كند و اگر پول و مالي را ميخواهد نذر كند مالك

آن پول يا مال باشد بنابر اين نذر زن بدون اجازه شوهرش صحيح نيست

اگرچه زن از خودش مالي داشته باشد. شرط دوم اين است كه كاري را كه نذر

ميكند از نظر شرعي و عقلي انجام دادن آن يك رجحان و فضيلتي داشته

باشد يعني، انجام دادنش بهتر از انجام ندادنش باشد مثل كمك به

مستمندان يا ترك سيگار و امثال اينها. شرط سوم كه مهمترين شرط است و

خيلي از مردم توجه ندارند اين است كه در نذر بايد صيغه خوانده شود

يعني، آنچه را نذر ميكند به زبان بياورد بنابر اين اگر در دلش نيت كند فايده

ندارد مثلا همان طوري كه در بالا گفته شد بگويد اگر حاجت من روا شد براي

خدا بر عهدهئ من است كه مثلا 500 تومان به فقير بدهم و اگر اين معني را

فقط در ذهن و قلبش خطور دهد و بزبان نياورد اين نذر شرعا صحيح نيست

و عمل به آن لازم نيست.