بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:افطار روزه قضا - فقهي
موضوع فرعي:افطار روزه قضا
سؤال:افطار روزه قضا قبل از اذان ظهر چه حكمي دارد
جواب:

كسي كه قضاي روزهئ رمضان را گرفته، اگر قضاي روزه او تنگ نباشد

ميتواند پيش از ظهر روزهئ خود را باطل كند. (رساله، مساله 1700)

مثلا اگر 5 روزهئ قضا به عهده او باشد، و بيش از 5 روز (مثلا 10 روز) به ماه

رمضان بعدي فاصله باشد، ميتواند قبل از ظهر روزهئ خود را باطل كند و كار

حرامي انجام نداده است ولي اگر بعد از ظهر روزهئ خود را باطل كند (چه

وقت تنگ باشد و چه نباشد) بايد كفاره يعني، ده سير گندم (750 گرم) يا

مانند آن را به فقير بدهد و البته آن روزه را بايد دوباره بگيرد.

ضمنا اگر كسي نماز صبح را نخوانده باشد، ميتواند آن روز را روزه بگيرد و

در اين جهت روزه و نماز با يكديگر ارتباط ندارد.