بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:احكام شرعي
موضوع فرعي:احكام شرعي
سؤال:آيا به يك روحاني كه در منطقه محروم به عنوان روحاني مستقر ميباشد و حقوق دريافت ميكند، ميتوان مال امام و پول نماز و روزه ميت داد؟


جواب:1 - كسي كه براي نماز و روزه ميتي اجير شده، نميتواند آن را به كس ديگر بدهد تا به جا آورد، مگر اين كه صاحب پول يا وكيل او اجازه دهد.(1)

2 - قضاي نماز و روزه ميت فوريت ندارد و ميشود در هر زماني خواند، اما اگر صاحب پول شرط كند كه اجير بايد نماز و روزه را مثلاً يك سال تمام كند، بر اجير لازم است به شرط عمل كند.(2)

3 - كسي كه نماز قضا دارد ميتواند نماز استيجاري بخواند. اگر روزه قضا دارد، در صورتي كه وقت روزه قضاي خودش موسّع باشد (يعني تا ماه رمضان سال آينده وقت براي گرفتن روزه خود و روزه استيجاري داشته باشد) ميتواند روزه استيجاري بگيرد.(3)

پينوشتها:

1 - عروةالوثقي، ج1، ص 752، مسئله 21؛ امام خميني، تحريرالوسيله، ج1، ص 230، مسئله 9.

2 - همان، ص 226، مسئله 11.

3 - آيت الله فاضل لنكراني، جامع المسائل، ج1، ص 110، سؤال386.