بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:روزه هاي قضاي نامعلوم - نمازهاي قضاي نام
موضوع فرعي:روزه هاي قضاي نامعلوم
سؤال:كسي كه نمي تواند از اول بلوغ تا حال چه مقدارنماز و روزه قضا بر عهدهاشآمده است وظيفهاش چيست
جواب:

الف) اگر يقين به فوت نمازهايي داشته باشد واجب است قضا كند

والا چيزي واجب نيست ولي اگر كسي احتمال بدهد نمازهايي را نخوانده

ويا غلط خوانده ميتواند آن مقداري كه احتمال ميدهد را قضا نمايد.

ب) روزه هم مثل نماز است اگر يقين به نگرفتن ندارد، قضا واجب نيست

ولي از باب احتياط اشكالي ندارد بلكه مطلوب است.