بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:مصارف كفارات روزه - فقهي
موضوع فرعي:مصارف كفارات روزه
سؤال:آيا كفارات روزه را مي توان لباس و پوشاك خريد
جواب:

كفارات روزه بايد به مصرف خوراك برسد.