بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:احكام روزه - فرو بردن آب دهان - فقهي
موضوع فرعي:احكام روزه
سؤال:فروبردن آب دهان درحال روزه چه حكمي دارد
جواب:

فرو بردن آب دهان اشكالي براي روزه ندارد مگر اين كه شي

خارجي مخلوط آن شده باشد.