بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:تيمم بدل از غسل - فقهي
موضوع فرعي:تيمم بدل از غسل
سؤال:تا چه زماني مي توان از تيمم بدل از غسل براي نماز و روزه استفاده كرد
جواب:

تا وقتي كه آن علتي كه باعث شده تيمم كني برطرف شود مثلا اگر

آب نبوده تا وقتي كه به آب دست رسي پيدا كني يا اگر آب ضرر دارد تا وقتي

كه ضرر نداشته باشد و در ماه رمضان اگر به خاطر تنگي وقت تيمم كرديد

براي نماز صبح بايد غسل كنيد.