بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:كفاره روزه - كفاره افطار غير عمدي - فقهي
موضوع فرعي:كفاره روزه
سؤال:كساني كه از روزه گرفتن عاجز هستند چه مقدار كفاره بايد براي هر يك روزپرداخت نمايند
جواب:

كفاره افطار غير عمدي براي هر روز يك چارك طعام مانند گندم و برنج

است و اگر بخواهد نان بدهد براي هر روز يك كيلو بدهد.