بازگشت

گروه: احكام شرعي
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:احتلام روزه دار - فقهي
موضوع فرعي:احتلام روزه دار
سؤال:اگر روزه دار بعد از اذان صبح محتلم شود روزه اش چه حكمي دارد
جواب:

الف) روزهاش صحيح است. ب) تا بعد از اذان ظهر هم اگر غسل نكرد

اشكالي ندارد.